سید مرتضی

سید مرتضی

سید مرتضی رازی می گوید: صوفیان از اهل سنت اند و هر که سنی باشد ایشان را اولیاء و صاحب کرامت داند و این صوفیه 6 فرقه اند . اول حلاجیه رئیس ایشان حسین حلاجِ ساحر که در سِحر مهارتی داشته و در سحر شاگرد عبدالله بن هلالی کوفی بوده و ابو یزید نیز از ایشان است و کتب ایشان همه کفر و زندقه است ....
و همچنین سید مرتضی در کتاب تبصره العوام از قول بایزید می نویسد که او می گوید: رایت الله فی المنام و رایت الله فی صوره شیخ هرم . یعنی:خدا را در خواب دیدم به صورت پیر زمین گیری.
و همچنین می نویسد که وی (بایزید) در اصول دین قائل به حلول و تشبیه است و در فروع سنی بوده به مذهب مالک عمل می کرده درظاهر ولی در باطن منکر دین بوده و این مرد شقی را می گویند: سقای حضرت صادق بوده و این دروغ، افتراء سنیان است زیرا او معاصر حضرت عسگری بوده .


تبصره العوام – سید مرتضی رازی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی