قسم روباه و دم خروس

قسم روباه و دم خروس

برخی می گویند که اگر با دیده دقت به عرفان ابن عربی نگاه شود مشاهده می شود که بسیاری از سخنان وی قابل تطبیق با آیات و روایات می باشد، که در جواب باید گفت:
اگر سخن ابن عربی و امثال وی را با توجیهات درست و علمی بتوان موجه کرد، انصاف این است که باید چنین کرد.قسم روباه و دم خروس

اما حقیقتاً بسیاری از سخنان این بزرگان عرصه سیر و سلوک به هیچ عنوان قابل توجیه نمی باشد.

به عنوان مثال ابن عربی در کتاب فصوص الحکم در فصّ هارونیه ادعا دارد که برخورد شدید موسی به برادرش هارون آنگاه که از سفر برگشت و دید قوم وی گوساله پرست شده اند به خاطر این بود که هارون قلبش مانند موسی اتّساع نداشت و انکار گوساله پرستی می نمود! در دیدگاه ابن عربی گوساله پرستان هم خدا را پرستش کردند! حال این سخن که کاملاً مغایر با آیات قرآن است چه توجیهی دارد؟!
و یا در همین کتاب در فصّ موسویه با وجود نصوص قرآنی در هلاکت و عاقبت به شر شدن فرعون، او را اهل نجات معرفی می کند!
و یا در کتاب فتوحات مکیه عقیده به جبر مطلق را مطرح می کند و مثال ما انسان ها را همان عروسک خیمه شب بازی می داند که هیچ حرکت و اثری از خود ندارد! و دهها مورد دیگر.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی